Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov o štúdium pre nasledujúci školský rok v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profil absolventa nadväzuje na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúcich stupňov vzdelávania.

Na základe vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách s účinnosťou od 1. septembra 2009 sa na konzervatóriách študuje v nasledovných študijných odboroch a zameraniach:

Študovať na Konzervatóriu môžu žiaci po skončení ZŠ, ale i starší uchádzači (študujúci na strednej škole, pracujúci, resp. nezamestnaní) po úspešnom absolvovaní talentovej skúšky (prihlášky pre starších sa nachádzajú na študijnom oddelení). 

Podkategórie