Študijné odbory

Na základe vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách s účinnosťou od 1. septembra 2009 sa na konzervatóriách študuje v nasledovných študijných odboroch a zameraniach:

 

kód Študijný odbor - zameranie stupeň vzdelania

8228 Q

spev 5B

8229 Q

hudba 5B

8229 Q 01

hudba - skladba 5B

8229 Q 02

hudba - dirigovanie 5B

8229 Q 03

hudba - hra na klavíri 5B

8229 Q 04

hudba - hra na organe 5B

8229 Q 05

hudba - hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch 5B

8229 Q 06

hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale 5B

8229 Q 07

hudba - hra na akordeóne 5B

8229 Q 08

hudba - cirkevná hudba 5B

8229 Q 09

hudba - hra na ľudových hudobných nástrojoch 5B
     

1) V študijnom odbore možno študovať len na hudobnom a a dramatickom konzervatóriu

3) Žiak dosiahne ISCED-97 3A úspešným vykonaním maturitnej skúšky po ukončení štvrtého ročníka štúdia

Štúdium na konzervatóriu je šesťročné. V 4.ročníku žiak vykonáva maturitnú skúšku, štúdiom v 5. a 6. ročníku získa vyššie odborné vzdelanie a končí absolutóriom. Absolvent konzervatória je oprávnený vyučovať na základných umeleckých školách, stať sa profesionálnym hráčom v orchestroch, členom rôznych profesionálnych hudobných telies, alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Na vysokú školu sa môže prihlásiť aj zo 4. alebo 5. ročníka.