Plenárne zasadnutie ZRŠ

9,00 hod. Triedne zasadnutia ZRŠ - stretnutie rodičov s triednymi učiteľmi

I.A trieda č. 504   
I.B trieda č. 505 
II.A trieda č. 213 
II.B trieda č. 511
III.A KSLÁ
III.B KSLÁ
IV.A trieda č. 306
IV.B trieda č. 207
V. podľa potreby
VI. podľa potreby

               
10,00 hod.      Plenárne zasadnutie ZRŠ (koncertná sála Ladislava Árvaya)
 
11,00 hod.      Pohovory rodičov s pedagógmi hlavného odboru štúdia a ostatných individuálnych predmetov
 
Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť!
 
 
Katarína Hrtánková, v.r.                                                       Mgr. art. Milan Oravec, ArtD., v.r.
   predsedníčka ZRŠ                                                                            riaditeľ školy