Dôležité správy:

Celoročný plán

Plán organizácie školského roka 2017/2018
 

August – september 2017
24. 08.             - nástup vyučujúcich do školy k príprave výchovno-vzdelávacej práce
                        - porada pedagogických zamestnancov školy /KSLÁ o 09,00 hod./
24. – 25.08.     - opravné, dodatočné a rozdielové skúšky, podľa rozpisu v jednotlivých budovách
25. 08.             - uzatvorenie a odovzdanie protokolov
                        - porada triednych profesorov
                        - pedagogická rada  - klasifikačná porada /13,00 hod./
                        - školenie BOZP v /KSLA/ a PO  protipožiarnych  hliadok /13,30 hod./
01. 09.             - začiatok školského roka, štátny sviatok – Deň ústavy SR
04. 09.             - otvorenie školského roka 2017/2018  v NKS Konzervatória o 10,00 hod.
                        - oboznámenie žiakov s vnútorným poriadkom školy – triedni učitelia
                        - odovzdanie opravených triednych kníh za šk. rok. 2016/2017 – triedni
                        - odovzdanie konferenčných  katalógov za šk. rok 2016/2017
05. 09.             - školenie BOZP, PO pre  žiakov  I. roč. školy  /09,00 hod. v KSLÁ/
                        - školenie CO zamestnancov školy „príprava obyvateľstva  na sebaochranu a vzájomnú pomoc“ /11,00 hod. v KSLÁ/
06. 09.             - založenie triednych kníh
07. 09.              - začiatok kolektívneho vyučovania podľa platného rozvrhu
                        - účelové cvičenie žiakov 1. a 2. ročníka
                        - kurz na ochranu života človeka a prírody – žiaci 3. ročníka
08. 09.             - kurz na ochranu života človeka a prírody – žiaci 3. ročníka 
11 .09.             - Maturitné skúšky -  jesenný termín
12. 09.             - umelecká rada – predloženie a schválenie plánov predmetových komisií
13. 09.             - odovzdanie individuálnych rozvrhov                                                         
19. 09.             - odovzdanie tematických plánov
                        - odovzdanie dramaturgických plánov školských umeleckých telies
                        - odovzdanie plánu práce výchovného poradcu pre školský rok 2017/2018
                        - odovzdanie plánu práce koordinátora prevencie drogovej závislosti  pre školský rok 2017/2018
26. 09.             - absolventské skúšky v mimoriadnom  termíne
                        - pedagogická rada /16,30 hod. KSLA/
29. 09.             - odovzdanie prihlášok na maturitnú skúšku žiakmi 4. roč. - úroveň a výber predmetov
                        - založenie nových katalógových listov

Október  2017

02. 10.             - výberové prehrávky na ŠSO
10. 10.             - verejný koncert
21. 10.             - ZRŠ – plenárne, triedne, individuálne /voľby do ZRŠ/
30. – 31. 10.    - jesenné prázdniny

November 2017

02. 11.             - začiatok vyučovania po jesenných prázdninách  /štvrtok/
11. 11.             - I. metodický deň /sobota/ 
14. 11.             - verejný koncert
17. 11.             - štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu  /piatok/
21. 11.             - pedagogická rada – ¼ ročná klasifikačná porada
28. 11.             - koncert pedagógov 
                        - imatrikulácie a stužková /termín dodatočne/
                                                                                                                          
December 2017

05. 12.             - verejný koncert
07. 12.             - koncert ŠSO v DU Fatra
12. 12.             - koncert komornej hudby
14. 12.             - riaditeľské absolventské prehrávky na orchester ŠKO  
                        -  umelecká rada
22. 12.             - vianočná kapustnica
23.12.– 07.01. - vianočné prázdniny 
                                                                                 
Január 2018

01. 01.             - Deň vzniku Slovenskej republiky
08. 01.             - začiatok vyučovania po vianočných prázdninách /pondelok/
16. 01              - verejný koncert
15.–25 .01.      - polročné skúšky všetkých oddelení
22. 01.             - koncert mimoriadnych žiakov /KSLA/
26. 01.             - zápis známok do katalógov za prvý  polrok šk. roka 2017/2018 do 12,00 hod.
22. 01.             - koncert mimoriadnych žiakov /KSLA/
30. 01.             - odovzdanie podkladov k absolventským koncertom / v písomnej forme/
                        - porada triednych profesorov  /14,30 hod. v budove „C“/
                        - pedagogická rada – klasifikačná porada za prvý  polrok šk. roka 2017/18  o 16,30 hod.
31. 01.             - koniec prvého polroka  školského roka 2017/2018

Február  2018

02. 02.             - polročné prázdniny / piatok/
05. 02.             - začiatok vyučovania po polročných prázdninách /pondelok/
09 .02.             - ples konzervatória
10. 02.             - II. metodický deň /sobota/
13. 02.             - verejný koncert
19. – 23. 02.    - jarné prázdniny
26. 02.             - začiatok vyučovania po jarných prázdninách /pondelok/ mimoriadny termín MS /termín dodatočne/

Marec  2018

13. 03.             - verejný koncert
                        - PFIČ – jazyk slovenský a literatúra
14. 03.             - PFIČ – jazyk anglický a jazyk nemecký
                        - absolventský koncert /KSLA/
20. 03.             - absolventský koncert /NKS/
26. 03.             - talentové skúšky /pondelok/
26. 03.             - Deň učiteľov
27. 03.             - pedagogická rada – uzavretie prvého polroku 2017/18  o 16,30 hod.
27. 03.             - odovzdať v písomnej forme podklady na praktické maturitné skúšky
                        - talentová komisia    12,45 hod. č.25 /A/
                        - absolventský koncert  /NKS/
28. 03.             - odovzdanie konečnej textovej neviazanej formy APP konzultantom
29.03.-03.04.  – veľkonočné prázdniny 
                                           
Apríl 2018

04. 04.             - začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách /streda/
10. 04.             - verejný koncert
11. 04.             - absolventský koncert /KSLA/
13. 04.             - náhradný termín TS
16 - 22. 04.     - Medzinárodný festival ALLEGRETTO  v DU  Fatra                                     
17. 04.             - pedagogická rada – ¾ ročná klasifikačná porada 
24. 04.             - absolventský koncert /NKS/
25. 04.             - absolventský koncert /KSLA/                           
30. 04.             - odovzdanie absolventských písomných prác žiakov 6. ročníka /do 12,00 hod./
                          štúdio mladých /termín dodatočne/
                          koncert ŠSO /termín dodatočne/

Máj 2018

02. – 03.          - výročné skúšky žiakov 4. ročníkov
02. 05.             - absolventský koncert /KSLA/          
04. 05.             - pedagogická rada – klasifikačná porada 4. ročníka o 12,45 hod.                                   
07. – 11. 05.    - príprava na praktickú a ústnu maturitnú skúšku žiakov 4. ročníka
14. – 15. 05.    - praktické maturitné skúšky
15. 05.             - verejný koncert
17. 05.             - koncert Big bandu v DU Fatra / 25. výročie/
21. – 25. 05.    - ústne maturitné skúšky
22. 05.             - absolventský koncert /NKS/
23. 05.             - absolventský koncert /KSLA/
24. – 25. 05.    - výročné skúšky žiakov 6. ročníka
29. 05.             - pedagogická rada – klasifikačná porada 6. ročníka o 16,30 hod.
30. 05.             - odovzdanie protokolov o zadaní absolventskej písomnej práce /písomných návrhov tém/ žiakmi 5. ročníka vedúcim oddelení

Jún 2018

05. 06.             - verejný koncert
08. 06.             - schválenie návrhov tém APP predmetovými komisiami
04. – 14. 06.    - súborné skúšky z pedagogickej prípravy a obhajoby absolventských písomných prác
12. – 20. 06.    - výročné skúšky žiakov 1. 2. 3. a 5. ročníka
18. 06.             - koncert mimoriadnych žiakov /KSLA/
19. 06.             - II. kolo talentových skúšok  /utorok/
                        - talentová komisia, schválenie tém APP pre školský rok /2018-2019/ UR
22. 06.             - porada triednych učiteľov                          
                        - pedagogická rada – koncoročná klasifikačná porada žiakov 1. 2. 3. a  5. ročníka          
                        - odovzdanie návrhov tém absolventských písomných prác
28. 06.             - odovzdanie pedagogickej dokumentácie
29. 06.             - vyradenie absolventov, vydávanie vysvedčení, ukončenie školského roka

Júl – august 2018

02. 07.             - vyhodnocovacia porada /pondelok/
03. 07.             - začiatok dovolenky počas letných prázdnin
23. - 24. 08.    - nástup pedagógov do školy  / 9,00hod  KSLA/, dodatočné a opravné skúšky

           
Prihlášky na VŠ – podľa požiadaviek jednotlivých fakúlt
Termín a miesto konania súťaží budú určené po rokovaní organizačného výboru SŠK SR
 
 
 
Vypracoval:  Mgr. art. Mila Oravec, ArtD. ,  Mgr. art. Zuzana  Priečinská,  Mgr. Hana  Švandová         
 

News image

YouTube Konzervatória Žil

YouTube kanál Konzervatória Žilina, verejné nahrávky našich študentov nájdete na: kliknite tu... ...

Čítať viac...
News image

Hudobný archív KonZa

Hudobný archív konzervatória Žilina, nahrávka, strih, mastering a zaradenie skladieb realizujú študenti 6...

Čítať viac...
News image

Úspechy študentov

GRATULUJEME NAŠIM ŠTUDENTOM ŠKOLSKÝ  ROK  2017-2018 29. 11. 2017   Celoslovenská ...

Čítať viac...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80