Vnútorný poriadok školy

Účelom je stanoviť pravidlá výchovno-vzdelávacieho procesu a vnútornej organizácie štúdia, vytvoriť žiakom priaznivé podmienky pre získavanie vzdelania poskytovaného konzervatóriom.

Vnútorný poriadok školy pre žiakov Konzervatória je vypracovaný v nadväznosti na zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášku MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z.z. o stredných školách, zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku MŠ SR č. 319/2008 Z.z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov a zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Vnútorný poriadok školy pre žiakov Konzervatória    

stiahnuť dokument