O škole

História školy sa začala písať v roku 1927, keď zásluhou huslistu a pedagóga prof. Ladislava Árvaya bola založená Hudobná škola – ako jedna z prvých na Slovensku. Táto svojou kvalitou a výsledkami zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnila rozvoj hudobného života v meste.

Vtedajšia úroveň školy vytvorila predpoklad na to, aby bolo popri Hudobnej škole zriadené Pedagogické oddelenie na prípravu učiteľov hudby - dňa 10. októbra 1951. Toto sa v roku 1954 osamostatnilo, o tri roky neskôr bolo premenované na Vyššiu hudobnú školu a v roku 1961 sa pretransforomovalo na Konzervatórium – školu vychovávajúcu profesionálnych hudobníkov pre potreby umeleckého i pedagogického života Žiliny. Sídlom školy sa stala baroková budova františkánskeho kláštora.

Škola v roku 2016 oslávla 65 rokov svojej existencie a jej absolventi sa vždy radili medzi špičkových slovenských umelcov a pedagógov, mnohí našli skvelé uplatnenie aj v zahraničí. Z najznámejších možno menovať: Tadeáš Salva, Igor Dibák, Pavol Krška - skladatelia, Gabriela Beňačková, Ľubica Rybárska, Pavol Bršlík, Sisa Sklovská, Andrea Danková – spev, Bohumil Urban, Jindřich Pazdera, Miloš Valent, Stano Palúch, Dalibor Karvay – husle, Pavol Tužinský, Štefan Sedlický, Karol Kevický – dirigenti, Ján Labant – gitara, Ivan Gajan, Daniel Buranovský, Matej Árendárik – klavír, Boris Lenko – akoredeón, Igor Fábera – hoboj, Albert Hrubovčák – pozauna, Miloslav Suchomel a Radovan Tariška – saxofón. Najväčší počet absolventov pôsobí na základných umeleckých školách, čím škola napĺňa svoje najdôležitejšie poslanie – vychovávať učiteľov hudby pre základné hudobné školstvo. Štúdium sa stabilizovalo ako šesťročné s maturitou v štvrtom ročníku, s pomaturitným dvojročným cyklom.

V škole je možné študovať hru na takmer všetkých hudobných nástrojoch, spev, dirigovanie aj cirkevnú hudbu. V súčasnosti škola disponuje troma budovami, v ktorých sú dve koncertné sály, knižnica slúžiaca ako moderné informačné centrum, PC učebňa, učebňa s audiovizuálnym vybavením i pohybové štúdio. Žiaci si môžu svoje schopnosti a umelecké cítenie vyskúšať v symfonickom orchestri, veľkom dychovom súbore, miešanom speváckom zbore, bigbande i ľudovej hudbe. Zúčastňujú sa pravidelne súťaží na Slovensku i v zahraničí, kde sa umiestňujú na popredných miestach. Na pozitívnom pôsobení školy majú veľkú zásluhu pedagógovia školy, ktorí pôsobia ako členovia porôt na súťažiach ZUŠ i Konzervatórií, organizujú metodické dni pre ZUŠ a mnohí sa aktívne venujú i koncertnej činnosti.

 

Vedenie školy

Čítať ďalej...

Občianske združenie pri Konzervatóriu v Žiline

Občianske združenie pri Konzervatóriu v Žiline sme založili na podporu a rozvoj umeleckých aktivít zameraných na hudbu, organizáciu hudobných podujatí a podporu vzdelávania v oblasti hudby.

Našu činnosť môžete podporiť príspevkami na č. účtu SK97 1111 0000 0016 9272 8004.

Symfonický orchester Konzervatória

Symfonický orchester Konzervatória vznikol v roku 1960 pod vedením pedagóga hry na husliach Bohumila Urbana ako komorný sláčikový orchester. 

Čítať ďalej...

Spevácky zbor Konzervatória

Spevácky zbor konzervatória vznikol ako komorný zbor už v roku 1956. Počas svojej existencie pravidelne účinkoval ako dievčenský alebo miešaný zbor na kultúrnych podujatiach školy, mesta i v rámci Slovenska.

Čítať ďalej...

Big Band Konzervatória

Big Band Konzervatória v Žiline bol založený 3. februára 1993. Jeho zakladateľom bol trombónista, spevák a pedagóg Miroslav Belorid. V roku 2006 po ňom taktovku na čas prebrali jeho syn Branislav Belorid a saxofónista Marek Pastírik, pod ktorého vedením funguje orchester až podnes.

Čítať ďalej...

Hudobný archív

 

https://archiv.konza.sk/