O škole

História školy sa začala písať v roku 1927, keď zásluhou huslistu a pedagóga prof. Ladislava Árvaya bola založená Hudobná škola – ako jedna z prvých na Slovensku. Táto svojou kvalitou a výsledkami zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnila rozvoj hudobného života v meste.

Vtedajšia úroveň školy vytvorila predpoklad na to, aby bolo popri Hudobnej škole zriadené Pedagogické oddelenie na prípravu učiteľov hudby - dňa 10. októbra 1951. Toto sa v roku 1954 osamostatnilo, o tri roky neskôr bolo premenované na Vyššiu hudobnú školu a v roku 1961 sa pretransforomovalo na Konzervatórium – školu vychovávajúcu profesionálnych hudobníkov pre potreby umeleckého i pedagogického života Žiliny. Sídlom školy sa stala baroková budova františkánskeho kláštora.

Škola v roku 2016 oslávla 65 rokov svojej existencie a jej absolventi sa vždy radili medzi špičkových slovenských umelcov a pedagógov, mnohí našli skvelé uplatnenie aj v zahraničí. Z najznámejších možno menovať: Tadeáš Salva, Igor Dibák, Pavol Krška - skladatelia, Gabriela Beňačková, Ľubica Rybárska, Pavol Bršlík, Sisa Sklovská, Andrea Danková – spev, Bohumil Urban, Jindřich Pazdera, Miloš Valent, Stano Palúch, Dalibor Karvay – husle, Pavol Tužinský, Štefan Sedlický, Karol Kevický – dirigenti, Ján Labant – gitara, Ivan Gajan, Daniel Buranovský, Matej Árendárik – klavír, Boris Lenko – akoredeón, Igor Fábera – hoboj, Albert Hrubovčák – pozauna, Miloslav Suchomel a Radovan Tariška – saxofón. Najväčší počet absolventov pôsobí na základných umeleckých školách, čím škola napĺňa svoje najdôležitejšie poslanie – vychovávať učiteľov hudby pre základné hudobné školstvo. Štúdium sa stabilizovalo ako šesťročné s maturitou v štvrtom ročníku, s pomaturitným dvojročným cyklom.

V škole je možné študovať hru na takmer všetkých hudobných nástrojoch, spev, dirigovanie aj cirkevnú hudbu. V súčasnosti škola disponuje troma budovami, v ktorých sú dve koncertné sály, knižnica slúžiaca ako moderné informačné centrum, PC učebňa, učebňa s audiovizuálnym vybavením i pohybové štúdio. Žiaci si môžu svoje schopnosti a umelecké cítenie vyskúšať v symfonickom orchestri, veľkom dychovom súbore, miešanom speváckom zbore, bigbande i ľudovej hudbe. Zúčastňujú sa pravidelne súťaží na Slovensku i v zahraničí, kde sa umiestňujú na popredných miestach. Na pozitívnom pôsobení školy majú veľkú zásluhu pedagógovia školy, ktorí pôsobia ako členovia porôt na súťažiach ZUŠ i Konzervatórií, organizujú metodické dni pre ZUŠ a mnohí sa aktívne venujú i koncertnej činnosti.