Školská hudobná knižnica

Knižnica je odborným, informačno-komunikačným a študijným centrom školy. Okrem základných knižničných služieb poskytuje rešeršné služby, bibliograficko-informačné služby a služby multimediálnej študovne.

Pripravuje a realizuje hodiny informačnej výchovy a iné formy zamerané na prácu s rozličnými typmi prameňov a využívanie elektronických zdrojov. Z hľadiska profilu knižničného fondu je ojedinelou v regióne, jeho prevažnú časť tvoria hudobniny, náučná literatúra z oblasti hudby, pedagogiky, psychológie, filozofie, etiky, dejín, ale i beletria a audiovizuálne a elektronické dokumenty. Všetky pracovné procesy v knižnici vrátane prístupu do elektronického katalógu prebiehajú v integrovanom knižničnom systéme CLAVIUS.

Knižnica je otvorená:

pondelok, utorok, streda 9,00 – 12,00 / 13,00 – 15,30

štvrtok, piatok 9,00 – 12,00