Študovať na Konzervatóriu môžu žiaci po skončení ZŠ, ale i starší uchádzači (študujúci na strednej škole, pracujúci, resp. nezamestnaní) po úspešnom absolvovaní talentovej skúšky (prihlášky pre starších sa nachádzajú na študijnom oddelení). 

  1. Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky č. 224/2022 Z.z. o strednej škole „V hudobnom a dramatickom konzervatóriu možno poskytovať výchovu a vzdelávanie aj žiakovi základnej školy a to v predmetoch, v ktorých prejavuje nadanie (§ 103 ods. 9 písm. h) zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní) na základe písomnej žiadosti a súhlasu zákonného zástupcu“

Podkategórie