Informácie o štúdiu

kód Študijný odbor - zameranie stupeň vzdelania

8228 Q

spev 5B

8229 Q

hudba 5B

8229 Q 01

hudba - skladba 5B

8229 Q 02

hudba - dirigovanie 5B

8229 Q 03

hudba - hra na klavíri 5B

8229 Q 04

hudba - hra na organe 5B

8229 Q 05

hudba - hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch 5B

8229 Q 06

hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale 5B

8229 Q 07

hudba - hra na akordeóne 5B

8229 Q 08

hudba - cirkevná hudba 5B

8229 Q 09

hudba - hra na ľudových hudobných nástrojoch 5B
     

1) V študijnom odbore možno študovať len na hudobnom a a dramatickom konzervatóriu

3) Žiak dosiahne ISCED-97 3A úspešným vykonaním maturitnej skúšky po ukončení štvrtého ročníka štúdia

Štúdium na konzervatóriu je šesťročné. V 4.ročníku žiak vykonáva maturitnú skúšku, štúdiom v 5. a 6. ročníku získa vyššie odborné vzdelanie a končí absolutóriom. Absolvent konzervatória je oprávnený vyučovať na základných umeleckých školách, stať sa profesionálnym hráčom v orchestroch, členom rôznych profesionálnych hudobných telies, alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Na vysokú školu sa môže prihlásiť aj zo 4. alebo 5. ročníka. 

Zásady prijímania a vzdelávania mimoriadne nadaných žiakov
na Konzervatóriu v Žiline

Učebné plány : ŠkVP Konzervatórium Žilina

Profil absolventa

nadväzuje na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúcich stupňov vzdelávania. 

Špecifické spôsobilosti sa formujú na základe odborného i pedagogického pôsobenia, osobnej, samostatnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi a na trhoch práce.

Hlavné kľúčové spôsobilosti absolventa Konzervatória:

Absolvent získa spôsobilosť:

- podávať profesionálne umelecké výkony,

- pedagogicky pôsobiť na umeleckých školách,

- študovať na školách univerzitného typu,

- celoživotne sa vzdelávať.

Odborné kľúčové kompetencie

Výsledkom vzdelávacieho procesu by mal byť žiak, ktorý vie:

- profesionálne umelecky a umelecko-pedagogicky tvoriť,

- profesionálne hodnotiť umelecké dielo,

- mať povedomie vlastnej kultúrnej identity, rozvíjať vlastné kultúrno-historické vedomie,

- rozvíjať kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť,

- získať schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií prostredníctvom rôznych médií, vrátane hudobných umení, scénických umení, písaného a hovoreného slova, výtvarných prostriedkov, elektronických médií,

- využívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu,

- rozlišovať rôzne súčasti kultúry a rozumieť ich úlohe v živote jednotlivca a spoločnosti,

- rozlišovať hlavné umelecké druhy, opisovať svoje estetické zážitky z vnímania a tvorby umeleckých diel,

- chápať význam estetických faktorov, estetickej činnosti v každodennom živote,

- chápať význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti a v kultúre, - chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok,

- porozumieť súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe,

- zaujímať sa o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu a zoznamovať sa s kultúrou iných národov a regiónov,

- získavať informácie o miestnom, národnom, európskom a svetovom kultúrnom dedičstve, vedieť ich spracovať a kriticky vyhodnocovať,

- získať vedomosti o významných umeleckých dielach z európskej tradície,

- vážiť si celosvetové kultúrne dedičstvo, kultúrne a umelecké hodnoty rôznych svetových kultúr, rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr,

- poznať zákonitosti etiky, vedieť kultúrne komunikovať na základe pravidiel etikety,

- zaujímať zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k subkultúram,

- uplatňovať kritické myslenie voči mediálnej ponuke a iným súčasným kultúrnym procesom, mať základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr.

Všeobecné kľúčové kompetencie Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k:

- podpore sebadôvery každého žiaka,

- osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý ich život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote,

- príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti,

- zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov,

- pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania,

- vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,

- zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,

- nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní,

- pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových prejavov.