Zásady prijímania a vzdelávania mimoriadne nadaných žiakov na Konzervatóriu v Žiline

  1. Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky č. 224/2022 Z.z. o strednej škole „V hudobnom a dramatickom konzervatóriu možno poskytovať výchovu a vzdelávanie aj žiakovi základnej školy a to v predmetoch, v ktorých prejavuje nadanie (§ 103 ods. 9 písm. h) zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní) na základe písomnej žiadosti a súhlasu zákonného zástupcu“
  2. Žiak je prijatý na základe vykonania talentovej skúšky pred komisiou. Kritériá nie sú stanovené, dôležitá je miera talentu a ostatné predpoklady pre toto vzdelávanie, ktoré sa posudzujú individuálne.
  3. Žiak navštevuje len hlavný predmet (hru na nástroji, spev) a môže sa zúčastňovať prípravných kurzov z hudobno-teoretických predmetov a dejín hudby. Učebné osnovy nie sú stanovené, vyučujúci sa riadi vyspelosťou žiaka, mierou talentu, zručnosťami, vedomosťami a jeho individuálnymi možnosťami prípravy.
  4. Touto formou sa môže vzdelávať aj viac rokov, nie je zaradený do ročníka. Nie je podmienkou, že po absolvovaní vzdelávania musí prejsť na riadne denné štúdium.
  5. Vyučovanie hlavného premetu je individuálne, žiak má spravidla 1 hodinu hlavného predmetu týždenne a rozvrh je daný na základe dohovoru medzi učiteľom a žiakom, v závislosti na možnostiach dochádzania žiaka. Hodiny mimoriadnych žiakov sú súčasťou rozvrhu učiteľa. Ten môže v prípade potreby čas vyučovania zmeniť a je povinný to oznámiť zamestnávateľovi.
  6. Vyučovanie hudobno-teoretických predmetov je skupinové, realizuje sa blokovo, spravidla v sobotu, niekoľkokrát do roka. Cieľom vyučovania je pripraviť žiaka po teoretickej stránke na takú úroveň, ktorá je primeraná jeho schopnostiam, zručnostiam a potrebám odborného rastu v hlavnom predmete štúdia.
  7. Žiak nie je klasifikovaný známkami. Povinnosťou žiaka je vystúpiť na konci každého polroka na koncerte mimoriadnych žiakov školy s  programom adekvátnym jeho veku a schopnostiam. Žiak sa môže počas roka zúčastniť aj interpretačných súťaží. Má možnosť sa zúčastniť školských i mimoškolských aktivít, na odporučenie učiteľa hlavného predmetu môže byť členom školských umeleckých telies.
  8. Žiak na konci školského roka dostáva vysvedčenie o absolvovaní štúdia v mimoriadnom ročníku v príslušnom školskom roku.
  9. Táto forma štúdia je určená prioritne na prípravu žiaka na štúdium na konzervatóriu a na rozvíjanie mimoriadneho talentu u detí mladšieho školského veku.