Umelecká rada

Umelecká rada je užším poradným orgánom riaditeľa školy. Vyjadruje sa k závažným koncepčným zámerom školy, k operatívnym rozhodnutiam  a organizačným opatreniam vedenia školy.

Riaditeľovi školy predkladá odporúčania, námety, návrhy na  skvalitňovanie riadiacej, kontrolnej a organizačnej práce. Umelecká rada  pracuje zároveň ako talentová komisia pri prijímacích skúškach – prerokúva a schvaľuje výsledky  talentových skúšok. Jej členovia tiež tvoria  komisiu pri výbere žiakov na koncertné vystúpenie so školským orchestrom alebo Štátnym komorným orchestrom.

Zasadanie Umeleckej rady zvoláva riaditeľ školy podľa plánu organizácie školského roku spravidla 8 - 10 krát ročne.

 

Zloženie:

Mgr. art. Milan Oravec ArtD. – riaditeľ školy

Mgr. art. Zuzana Priečinská – zástupkyňa riaditeľa pre odborné predmety

Mgr. Hana Švandová – zástupkyňa riaditeľa pre všeobecno-vzdelávacie a hudobno-teoretické predmety

Mgr. art. Michael Berki – vedúca klavírneho oddelenia

Mgr. Martina Turská – vedúca oddelenia hry na klavíri a korepetícií

Mgr. art.Peter Ripka - vedúci oddelenia spevu

Mgr. art. Janka Halačová – vedúca akordeónového oddelenia

Mgr. Ing. Marián Muška – vedúci oddelenia cirkevnej hudby, organa, skladby a dirigovania

Mgr. art. Zuzana Guttenová, ArtD. – vedúci oddelenia sláčikových nástrojov

doc. Mgr. art. Ján Labant, ArtD. – vedúci oddelenia strunových nástrojov

Mgr. art. Jozef Sršeň – vedúca oddelenia drevených dychových nástrojov

Mgr. Martin Oboňa – vedúci oddelenia plechových dychových nástrojov

Mgr. Janka Serra - vedúca PK hudobno-teoretických predmetov