Prestup žiaka na našu školu

Prestup  žiaka z inej strednej školy  určuje  § 35 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.Prestup žiaka z iného konzervatória na ten istý alebo iný študijný odbor:

 • Prestup sa spravidla uskutočňuje k 1. septembru, v odôvodnených prípadoch je možné o prestup požiadať  v priebehu školského roka a len vo výnimočných prípadoch sa umožňuje aj v priebehu prvého ročníka.
 • Zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak doručí na adresu školy písomnú žiadosť o umožnenie prestupu.  Žiadosť musí obsahovať meno žiaka, dátum narodenia, adresu,  informáciu o názve školy,  z ktorej chce prestúpiť, ročník, v ktorom študuje a názov študijného odboru.
 • Súčasťou žiadosti je kópia rozhodnutia o prijatí žiaka strednej školy, z ktorej prestupuje a kópia posledného vysvedčenia.
 • Na základe podanej žiadosti riaditeľ školy určí termín na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiaka, pričom podmienkou prestupu na našu školu je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky z hlavného odboru štúdia.
 • V prípade prestupu na iný študijný odbor, okrem rozdielovej skúšky z hlavného odboru štúdia môže byť žiakovi určené vykonanie rozdielových skúšok i z iných odborných predmetov, súvisiacich so zvoleným hlavným odborom štúdia podľa príslušného školského vzdelávacieho programu.
 • V zmysle rozhodnutia o prijatí, sa vzdelávanie žiaka v strednej škole, z ktorej prestupuje, končí dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom má žiak začať vzdelávanie v strednej škole, do ktorej prestúpil. Týmto dňom prestáva byť žiakom strednej školy, z ktorej prestúpil.

2.Prestup žiaka z inej strednej školy:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určilo  pre konzervatóriá formu prijímacej skúšky – talentovú skúšku, ktorá pozostáva z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

Prijímanie do vyššieho ročníka strednej školy určuje § 70 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Prestup sa uskutočňuje k 1. septembru.
 • Zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak doručí  na adresu školy písomnú žiadosť o umožnenie prestupu a zároveň vyplnenú prihlášku na štúdium (v zmysle Kritérií na prijímacie konanie, bod VIII – prihlášky na vzdelávanie tzv. „starších uchádzačov“) najneskôr do termínu podávania prihlášok na štúdium do 2. kola (jún).
 • Žiadosť musí obsahovať meno žiaka, dátum narodenia, adresu, informáciu o názve školy,  z ktorej chce prestúpiť, ročník, v ktorom študuje.
 • Súčasťou žiadosti je kópia rozhodnutia o prijatí žiaka strednej školy, z ktorej prestupuje a kópia posledného vysvedčenia.
 • Žiak z inej strednej školy, v prípade záujmu nastúpenia do 1. ročníka, musí absolvovať talentovú skúšku v zmysle Kritérií na prijímacie konanie uchádzačov do 1. ročníka.
 • Na základe podanej žiadosti riaditeľ školy pozve žiadateľa o prestup na talentovú skúšku – termíny a rozsah skúšky sú uvedené v Kritériách na prijímacie konanie do 1. ročníka, zverejnených na webovej stránke školy.
 • Po úspešnom overení špeciálnych schopností, zručností alebo talentu a prijatí na štúdium žiak buď nastúpi do 1. ročníka, alebo zákonný zástupca, príp. plnoletý žiak, písomne požiada o prijatie do vyššieho ročníka.
 • Podmienkou prijatia do vyššieho ročníka je úspešné vykonanie rozdielových skúšok z učiva z nižších ročníkov určeného vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu. Termín, obsah, rozsah a formu skúšok určí riaditeľ školy.
 • V zmysle rozhodnutia o prijatí, sa vzdelávanie žiaka v strednej škole, z ktorej prestupuje, končí dňom 31. augusta. septembra prestáva byť žiakom strednej školy, z ktorej prestúpil.

Žiadosť o prestup - plnoletý žiak.docx

Žiadosť o prestup - neplnoletý žiak.docx