Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov o štúdium pre nasledujúci školský rok v súlade s ustanoveniami novely školského zákona č. 415/2021 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.