Prijímacie skúšky

Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov o štúdium pre nasledujúci školský rok v súlade s ustanoveniami novely školského zákona č. 415/2021 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Termín podania prihlášok: do 20. marca 2022

Termín prijímacích skúšok, 1. kolo: 6. mája 2022 alebo 13. mája 2022

Podľa § 66 odseku 6 v prípade nenaplnenia počtu miest žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade o konaní prijímacej skúšky v ďalšom termíne podľa kritérií z prvého kola.

Termín prijímania prihlášok: do 8. jún 2022

Termín prijímacích skúšok, 2. kolo: 21. júna 2022 

 

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

stiahnuť dokument (pdf)

 

 Prihláška na vzdelávanie v strednej škole

 stiahnuť dokument (pdf)

 Pokyny k vyplňovaniu formulárov: Prihláška na vzdelávanie v strednej škole

stiahnuť dokument (pdf)

 Príloha č. 1: Zoznam použitých kódov

stiahnuť dokument (pdf)